РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН що прийшли на прийом у виконком Радивилівської міської ради

Розгляд звернень громадян на адресу міського голови, Радивилівської міської ради та її виконавчого комітету здійснюється відповідно до вимог : 


           1. Закону України „Про звернення громадян ” N 393/96-ВР від 02.10.1996  (із змінами)
           2. Указу Президента України « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування N 109/2008 від 07.02.2008.

 
           3. Положенням про виконавчий комітет Радивилівської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету Радивилівської міської ради № 113 від 29.11.2010.

 

Організацією роботи по забезпеченню безперешкодного здійснення мешканцями міста конституційного права на звернення займається загальний відділ міської ради .

 

Аби мати можливість ефективно реагувати на звернення громадян рекомендується:

1.   Уважно ознайомитися з графіком особистого прийому громадян.

2. Якщо питання, яке вимагає дозволу, відрізняється складністю, а для його обґрунтування притягується велика кількість аргументів, фактів і тому подібне, то бажано завчасно викласти питання письмово, також бажано мати при собі документи, підтверджуючі необхідні для вирішення питання обставини.

3. З пропозицією або заявою звертатися до посадової особи, в повноваження якої входить дозвіл виниклого питання. Зі скаргою звертатися до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство, установа, організація або посадова особа, що зробила оскарження дії.

4. Прагнути відповідати на питання посадової особи, ведучої прийом, по суті. Пам'ятати, що точні відповіді на поставлені питання дозволять глибше і швидше розібратися в пропозиції, заяві, скарзі, ухвалити по ньому правильне рішення.

5. Уважно слухати роз'яснення посадової особи, ведучої прийом, це допоможе краще з'ясувати ухвалене по зверненню рішення, його мотиви, обґрунтування.

6. Бути самокритичним. Не унеможливлено, що вказані на прийомі прохання і вимоги не засновані на законі, або не можуть бути задоволені з об'єктивних причин. У разі незгоди з рішенням, заявник має право просити у ведучого прийом роз'яснення про можливість і порядок оскарження.

7. Пам'ятати, що керівники виконкому і інші посадові особи зацікавлені в правильному і своєчасному рішенні поставленого громадянином питання, завжди готові надати допомогу, дати раду, роз'яснення, засновані на Законах України.

 

Ст.5  Закону України «Про звернення громадян»  встановлює такі вимоги до оформлення офіційного звернення:

             Звернення адресуються  органам  державної  влади  і місцевого самоврядування, підприємствам, установам,  організаціям  незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам,  до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

                У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім'я,  по батькові, місце  проживання громадянина,  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

            Звернення може   бути   усним   (викладеним   громадянином  і записаним посадовою особою на особистому  прийомі)  чи  письмовим, надісланим  поштою  або  переданим  громадянином  до  відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

          Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

          Письмове звернення   повинно   бути    підписано    заявником (заявниками) із зазначенням дати.

            Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається заявникові  з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів  від  дня  його  надходження,  крім  випадків,   передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

Зразок заяви звернення

 

                                                                                    Голові   Радивилівської   міської  ради

____________________________________

                                                                                     (власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________

                                                                                      (прізвище, ім'я,по батькові, місце проживання,            

____________________________________

                                                                                    електронна адреса, номер телефону),категорія,

____________________________________

                                                                                                 соціальний стан заявника)

____________________________________

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(суть порушеного питання)

 

 

                Дата                                                                        ___________________________ 

                                                                                                      особистий підпис автора звернення

                                                                                                              або його довіреної особи

                                                                                                           

 Надсилаючи звернення Ви надаєте згоду на обробку та використання своїх персональних даних в порядку та на умовах визначених Законом України «Про звернення громадян» та вважаєтесь ознайомленими з правами визначеними Законом України «Про захист персональних даних», повідомлені про включення персональних даних про Вас до бази персональних даних «Автоматизована реєстрація звернень громадян» з метою забезпечення конституційних прав громадян на звернення щодо реалізації своїх соціально економічних та особистих прав і законних інтересів.

 

 

Звернення може бути і усним (викладеним громадянином на особистому прийомі), і письмовим (надісланим поштою). При цьому бажано, щоб письмове звернення було підписане заявником (заявниками) особисто і з зазначенням дати.

Письмові звернення до міського голови, міської ради та її виконавчого комітету можна надсилати за адресою: 35500, Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів,                   вул. Паркова , 5

 

До уваги мешканців громади !

 

Нагадуємо перелік питань розгляд яких не відноситься до компетенції міської ради:

1. Скарги на вирішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на вирішення найвищих державних органів, вирішуються в судовому порядку. (Частина 3 ст.16 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393).

2. Безпосередньо в судах розглядаються трудові спори по заявах працівників про відновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формування причини звільнення, оплаті за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи.

3. Безпосередньо в судах розглядаються спори про відмову в прийомі на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переводу з іншого підприємства, установи, організації: молодих фахівців, що закінчили вищий учбовий заклад і в установленому порядку направлених на роботу на дане підприємство, установу, організацію; вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 3-х років або дитину-інваліда, а одиноких матерів – за наявності дитини у віці до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийому на роботу. (Ст.282 Кодексу законів про працю в Україні)

4. Питань про виплату заробітної плати, регресних (регрес - право зворотної вимоги) і сум, що належать працівникові при звільнені, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з вирішенням КТС, працівник може оскаржити її рішення у суді в 10-деннний термін з дня вручення виписки з протоколу засідання КТС або його копії. (Ст. 228 Кодексу законів про працю в Україні)

5. Заяв працівників підприємства-боржника, які припинили трудові відносини до збудження справи про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, що витікають з трудових відносин, розглядаються в арбітражному суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства-боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в арбітражному суді. (Ст. 10, ст. 21 Закону України «Про банкрутство». Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 18.11.1997р. № 02-5/444.

6. Майнових спорів, пов’язаних із земельними відносинами (включаючи спори про відшкодування збитків і визначення їх розмірів), вирішуються судом, арбітражним судом. (Ст. 104 Земельного кодексу України)

7. Спор між громадянами, яким належать житловий будинок, господарські споруди, а також земельна ділянка на праві сумісної власності, що стосуються порядку використання і розпорядження земельною ділянкою, вирішуються судом. (Ст.105 Земельного кодексу України).

8. Спор з приводу суміжного землекористування громадян розглядаються погоджувальною комісією, склад якої обирається відповідною радою. У разі не досягнення згоди, суперечка за заявою однієї із сторін розглядається в судовому порядку. (Ст. 107 Земельного кодексу України).

9. Питань про розділ спадкового майна, при недосягненні згоди сторін розглядаються судом. (Ст.562 Цивільного кодексу України).

10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх здійсненні розглядається в суді. (Ст.50 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425).

11. Скарги на неправомірні дії органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури розглядаються в суді. (Закон України «Про порядок відшкодування збитку, заподіяного громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266).

12. Контроль за правильним і своєчасним виконанням судових рішень здійснює суддя того суду, при якому знаходиться судовий виконавець. Скарги на процесуальні дії судового виконання з виконання рішення або на відмову в здійсненні таких дій можуть бути подані стягувачем або боржником протягом п'яти днів з дня здійснення оскарженої дії або з дня, коли вказаним особам, не повідомленим про час і місце здійснення дії, стало про нього відомо. (Ст.373 Цивільного процесуального кодексу України).

 

Характеристика звернень за ознакою надходження

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» (далі Закон), зокрема, не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. Отже повторне звернення - це звернення, якщо питання у першому зверненні не вирішено по суті. Тобто, відповідно до вимог ст.15 Закону не прийняте рішення чи питання задовольняти, або надати роз'яснення, або відмовити у вирішенні.

Для обліку повторне звернення чи ні визначається по відповідям заявникам на попереднє звернення з одного і того питання.

 

Повторним звернення може бути у випадках коли:

 

- перше звернення з однакового питання направлене на розгляд за належністю за нормами ст.7 Закону та у листуванні не має інформації або відповіді заявнику про результати його розгляду. Тобто орган, куди надійшло друге звернення, не може визначити чи вирішено перше по суті чи ні;

- у другому зверненні, по його змісту, заявник повідомляє що не отримав відповіді, а терміни розгляду першого звернення вже минули;

- відповідь на перше звернення не відповідає вимогам ст.15 Закону, у випадку відмови у рішенні питання тобто не має посилання на нормативні документи та мотиви відмови, і не надано порядок оскарження прийнятого рішення, або не на всі питання надана відповідь, або відповідь надана не по суті питання, а вказані будь-які загальні положення, без висновку та пропозицій щодо подальших дій заявника, або рекомендацій органу, що розглядав звернення, тобто виконавцем не вжито всіх заходів передбачених ст. 19 Закону;

- звернення що знаходяться на додатковому контролі з причин коли подовжено терміну розгляду до 45 днів, коли у відповіді не вказані конкретні терміни виконання робіт, або встановлено термін для доопрацювання з вищезазначених причин.

Дублетне звернення відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 14 квітня 1997 р. № 348 (далі - Інструкція), визначається як звернення одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд до однієї й тієї ж організації.

Під неодноразовим зверненням слід розуміти звернення громадянина, що надходить до органу влади з одного й того ж питання і надсилається громадянином за короткий проміжок часу, а на попереднє звернення відповідь ще не надана, або/чи надано обґрунтовану відповідь, проте автор з будь-яких причин продовжує надсилати звернення з таким самим змістом.

У випадку, коли заявник не згоден з прийнятим рішенням по суті порушеного питання, або з встановленим терміном виконання робіт за результатами його розгляду, або оскаржує дії виконавців, що розглядали звернення тощо.

Масове звернення - це звернення, що надходять до органу влади у великих кількостях від різних громадян з однаковим змістом чи суттю питання. Разом з цим масове є лише ознакою звернення та не повинне впливати на загальну кількість звернень громадян, що надійшло, і цікаве лише для статистичних даних.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних